SEARCH:
Old Books Exhibit
akafist to st. barbara Antologion Apostol
Akafist to St. Barbara the Great Martyr, Kyiv, Pecherska Lavra Printing Press, 1790 Antologion, Lviv,Stavropygian Brotherhood Printing Press, 1649 Apostol, Lviv, Stavropygian Brotherhood Printing Press, 1666
Commentary of Gospel Evangelion Vilna Gospels
Commentary of Gospel, Univ 1696 Evangelion Vilna, 1644 Book of the Gospels, Lviv Brotherhood of the Church og Dormition Press, 1636
Horologion Horologion 18th century Horologion Pochaiv
Horologion, Book of Church Hours, Lviv, 1726 Horologion, Pochaiv, the
second half of the 18th century
The small Horologion, Pochaiv, 1759
Liturgicon Liturgicon, Lviv Liturgicon, Pochaiv
Liturgicon, Lviv Brotherhood of the Church og Dormition Press, 1681 Liturgicon, Lviv Brotherhood of the Church og Dormition Press, 1666 Liturgicon, Pochaiv, Printing Press of the Pochaiv Monastery, 1735
Liturgicon, Suprasl Menaion for Holy Days Narodovishchanye
Liturgicon, Suprasl, Printed by the Suprasl Monastery Printing Press, 1763 Menaion for Holy Days, Lviv Brotherhood of the Church og Dormition Press, 1643 Narodovishchanye, Pochaiv, Pochaiv Monastery Printing Press, 1778
Nauky Parokhialni Oktoehos Pentecostal Triodion
Nauky Parokhialni, Pochaiv, Pochaiv Monastery Printing Press, 1794 Oktoehos, Book of Church Tones, Lviv Brotherhood of the Church of Dormition, 1644 Pentecostal Triodion, Krakow, 1491. Printed by Shwaijpolt Fiol
Trebnyk Triod Kvitna Ustav Tserkovnyy
Trebnyk, The Book of Sacraments, Pochaiv, 1792 Triod Kvitna, 17th Century (manuscript) Ustav Tserkovnyy, Deliatyn, 16th Century (manuscript)
     
     


Textiles Online Exhibit

Icons Online Exhibit

Old Books Online Exhibit

Fine Arts Online Exhibit
Fine Arts Online Exhibit

Folk Arts Online Exhibit
Folk Arts Online Exhibit

© 2012. All Rights Reserved. 161 Glenbrook Road, Stamford, CT 06902            Web development by ArtDriver